Soubory ke stažení:
VSEOBECNE-PODMINKY.pdf, Velikost: 50 kB

Další smluvní ujednání

1. Předání a převzetí předmětu nájmu se uskutečňuje v místě dohodnutého umístění předmětu nájmu, není-li dohodnuto písemně jinak. Pronajímatel není v prodlení s předáním předmětu nájmu, je-li nájemce v prodlení se složením zálohy dle bodu 3., neprokáže-li se přebírající osoba pověřením nájemce předmět nájmu převzít, odmítne-li přebírající osoba převzetí předmětu nájmu písemně potvrdit nebo nesplní-li nájemce jinou povinnost ze smlouvy. Odpovědná osoba nájemce prohlašuje, že souhlasí s okopírováním svého průkazu totožnosti. a že je oprávněna uzavřít smlouvu,jakož i předmět nájmu převzít a odevzdat zpět pronajímateli, a na požádání je povinna toto své oprávnění písemně bez odkladu prokázat, jinak je zavázán za závazky nájemce samostatně anebo společně s osobou, za níž měl smlouvu uzavřít. Převzetím předmětu nájmu potvrzuje nájemce i předvedení funkčnosti předmětu nájmu.

2. Nájemce byl seznámen s povinností provádět kontroly el. zařízení dle čl. 5.1. ČSN 33 1600 ed.2 a s požadavkem připojování na zásuvkový rozvod 230V (400V)/50Hz přes proudové chrániče pro zajištění ochrany před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

3. Nájemce je povinen platit nájemné ode dne dohodnutého počátku doby nájmu, a to i v případě, že k převzetí předmětu nájmu nedošlo z důvodu na straně nájemce: v tom případě je nájemce povinen uhradit pronajímateli vedle náhrady škody smluní pokutu ve výši součtu nájemného za dobu od dohodnutého počátku doby nájmu do dne skutečného převzetí předmětu nájmu nebo ukončení smluvního vztahu, ceny dopravy a ceny montáže. Náhradní předání nebo montáž předmětu nájmu se v takovém případě uskuteční v dohodnutém náhradním termínu s tím, že nájemce je povinen uhradit pronajímateli cenu náhradní dopravy a náhradní montáže ve stejných částkách, jaké byly smlouvou stanoveny za dopravu a montáž ve sjednaném termínu.

4. Nájemce je povinen do 3 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však před předáním předmětu nájmu, zaplatit pronajímateli zálohu v dohodnuté výši. Pronajímatel je oprávněn, nikoli však povinen, započíst proti záloze své splatné nároky vůči nájemci vyplývající z této smlouvy. Nevyčerpanou zálohu vrátí pronajímatel do 14 dnů od předání předmětu nájmu nájemci.

5. Nájemné je splatné za každých 14 dnů trvání nájmu zpětně. Smlouva plní ve vztahu k nájemnému funkci daňového dokladu. Ceny za dopravu, montáž a demontáž předmětu nájmu jsou splatné dnem následujícím po sjednaném dni uskutečnění dopravy, montáže či demontáže. Pronajímatel vystaví faktury za uskutečněná zdanitelná plnění nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž bylo zdanitelné plnění poskytnuto, není-li sjednáno jinak. Vystavení faktury nemá vliv na splatnost plnění sjednaného dle první a třetí věty tohoto článku. Je-li jedna strana v prodlení s plněním svého peněžitého závazku podle smlouvy, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu bude užívat s odbornou péčí při dodržování veškerých platných právních předpisů vztahujících se k montáži, manipulování, obsluhování a užívání předmětu nájmu, závazných i doporučených technických norem a postupů, a zavazuje se, že bude předmět nájmu užívat pouze obvyklým způsobem a k dohodnutému účelu nebo, není-li účel dohodnut, k účelu, k němuž je předmět nájmu technicky určen, a že bude dodržovat veškerá doporučení pronajímatele týkající se nakládání se předmětem nájmu. Nájemce se zavazuje zajistit, že předmět nájmu budou za nájemce předmět nájmu užívat výhradně osoby, které k tomu mají potřebnou odbornost, odpovídající technické znalosti a dovednosti a i jinak jsou způsobilé správně předmět nájmu užívat. Nájemce se zavazuje zajistit, že při užívání předmětu nájmu budou dodržovány veškeré právní a obecně závazné předpisy (např. týkající se způsobilosti k obsluze, bezpečnosti práce a další). V případě, že by byl předmět nájmu vadný a v důsledku toho by nebylo možno jej řádně užívat, nemá nájemnce právo prominutí nebo snížení nájemného, pokud vada byla způsobena okolnostmi, za které nájemce odpovídá. Nájemce prohlašuje, že stav pronajímaného předmětu nájmu zná, potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se způsobem užívání předmětu nájmu, s jeho údržbou a technickým stavem a v řádném a provozuschopném stavu jej od pronajímatele do nájmu přijímá. Nájemce dále potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými manuály, návody, pokyny a pravidly k užívání předmětu nájmu,a to jednak v písemné podobě před uzavřením smlouvy, jednak na internetových stránkách pronajímatele www.svp.cz, které se zavazuje sledovat a seznamovat se s případnými dalšími pokyny týkajícími se užívání předmětu nájmu a veškeré tyto pokyny dodržovat.

7. Nájemce přejímá jako provozovatel předmětu nájmu odpovědnost za škodu způsobenou provozem předmětu nájmu a v souvislosti s ním po celou dobu, po kterou je předmět nájmu u nájemce. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu žádné zásahy či úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před jeho poškozením, ztrátou nebo zničením, provést na vlastní náklady všechna opatření, nezbytná pro zabezpečení předmětu nájmu proti vzniku těchto škod, a pokud k nim přesto dojde, oznámit to okamžitě pronajimateli. Vznikne-li škoda na předmětu nájmu, uvede nájemce buď předmět nájmu nejpozdějí ke dni skončení nájmu do původního stavu anebo uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši ceny za opravy předmětu nájmu účtovaných výrobcem nebo v případě zničení, ztráty, odcizení nebo takového poškození, kdy by cena za opravu přesáhla polovinu hodnoty srovnatelného nového předmětu nájmu, ve výši pořizovací ceny srovnatelného nového předmětu nájmu. Do doby uhrazení škoda je nájemce povinen platit nájemné.

8. Nájemce se zavazuje na své náklady pojistit předmět nájmu a jeho provoz, popř. sjednat takové pojištění své činnosti, z něhož bude vyplývat povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění v případě zničení, poškození nebo odcizení předmětu nájmu (např. tzv. pojištění stavby), nebo v případě vzniku škody v důsledku provozu předmětu nájmu a smluvně zajistit, aby pojišťovna v případě škody na předmětu nájmu poukázala pojistné plnění pronajímateli, a doložit splnění povinnosti k pojištění pronajímateli.

9. Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu pronajímatele přemístit předmět nájmu z místa dohodnutého umístění předmětu nájmu ani jej dát do podnájmu nebo jinak umožnit užívání předmětu nájmu třetí osobě a nájemce dává pronajímateli souhlas, aby prováděl kontrolu umístění předmětu nájmu v místě umístění předmětu nájmu a dává mu zmocnění k přístupu – ke vstupu ke předmětu nájmu po nemovitostech ve stejném rozsahu, v jakém jej má nájemce. Poruší-li nájemce některou z těchto povinností bude to považováno za podstatné porušení smlouvy, trestný čin neoprávněného užívání cizí věci dle § 249 trestního zákona, a pronajímatel má vůči nájemci vedle náhrady škody nárok na smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny srovnatelného nového předmětu nájmu. Zjistí-li pronajímatel, že nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se smlouvou, je pronajímatel oprávněn předmět nájmu nebo jeho část demontovat, odvézt, nebo jinak znemožnit jeho provoz, a to bez nároku nájemce vůči pronajímateli na náhradu škody či jiné majetkové újmy a nájemce je povinen platit pronajímateli smluvní pokutu ve výši denního nájemného za každý den znemožnění provozu + nákladů s pojených se znemožněním provozu stroje a jeho znovu zprovozněním.

10. Nájemce je povinen umožnit provést ve smyslu zákona č.174/1968 b. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění na základě prověření odborné způsobilosti, revizní zkoušku vyhrazeného zdvihacího a elektrického zařízení, na které se revizní podmínky dle tohoto zákona vztahují. Nájemce je dále povinen předat na vyžádání revizního technika dokumentaci k zvihacímu zařízení a potřebné ovladače ke spuštění zařízení. Dále je povinen případné závady zjištěné revizním technikem nechat neprodleně odtranit.

11.V případě, že jedna strana poruší závazek vyplývající z této smlouvy, je druhá strana oprávněna na ní požadovat též smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každé porušení závazku; jde-li o porušení trvající, např. nebude-li sjednané nájemné řádně a včas zaplaceno, vzniká povinnost ke smluvní pokutě ve výši 5.000 Kč vždy za každý měsíc prodlení se splněním tohoto závazku s tím, že u peněžitého závazku, nejde-li o náhradu škody, se posuzuje každý samostatně splatný závazek samostatně. Strana oprávněná ke smluvní pokutě je oprávněna takto sjednanou smluvní pokutu snížit nebo ji (některou z nich) nepožadovat.

12. Tato smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v její první části počínaje dnem uzavření této smlouvy.Nájemní vztah zaniká uplynutím sjednané doby nájmu, písemnou dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Nájem lze vypovědět při uzavření smlouvy na dobu neurčitou, výpovědní lhůta činí jeden týden, a běží počínaje 1.dnem kalendářního týdne následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Nájem sjednaný na dobu určitou lze vypovědět jen pro podstatné porušení závazků z této smlouvy druhou stranou. Nájem lze vypovědět bez výpovědní doby, bylo-li proti druhé straně zahájeno insolvenční řízení nebo rozhodnuto o jejím zrušení a/nebo likvidaci, bude-li nájemce v prodlení s placením nájemného nebo jiných povinností touto smlouvou dohodnutých nebo se jeho prohlášení ukážou jako nepravdivá nebo neúplná, anebo nájemce jiným způsobem porušuje podmínky této smlouvy. Nájemní vztah zaniká též okamžikem nepřevzetí předmětu nájmu nájemcem k dohodnutému dni začátku nájmu, pokud se strany do 14 dnů nedohodnou na náhradním termínu předání. V takovém případě je nájemce povinen uhradit pronajímateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši zálohy sjednané při uzavření smlouvy (bod 3.).Ukončením smlouvy nezanikají nároky vzniklé z této smlouvy za jejího trvání ani nároky dohodnuté v této smlouvě pro případ porušení závazkových povinností.

13. Při skončení nájmu nájemce musí vrátit předmět nájmu pronajímateli v řádném stavu, nepoškozený, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a doplatit event. dlužné nájemné, úroky z prodlení, smluvní pokutu a veškeré další částky splatné na základě této smlouvy. Nájemce je povinen oznámit termín demontáže předmětu nájmu nejpozději 2 pracovní dny předem a tyto dny se započítávají do doby nájmu. Pracovní (otevírací) doba půjčovny pronajímatele je Po – Pá: 7.00-17.00 hod. Nepředá-li nájemce předmět nájmu ke dni skončení nájmu, má pronajímatel právo vedle náhrady škody požadovat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku nájemného připadajícího na jeden den nájmu předmětu nájmu za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu, je-li nájemce v prodlení s vrácením předmětu nájmu po dobu delší než 3 měsíce, může pronajímatel vůči nájemci požadovat vedle náhrady škody též smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny srovnatelného předmětu nájmu.

14.Ustanovení obsažená v této smlouvě představují úplnou dohodu smluvních stran ohledně jejího předmětu a nahrazují veškeré předchozí ústní či písemné dohody, prohlášení či ujednání smluvních stran o předmětu této smlouvy.

15. Všechny spory, které by mohly vzniknout z tohoto smluvního vztahu a v souvislosti s ním, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Volba práva využití rozhodčí doložky náleží žalobci. Není-li využita rozhodčí doložka, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo žalobce.

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, kdy ji adresát odmítne převzít anebo v případě, kdy se tato písemnost nedostane do jeho rukou, byla-li zaslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy resp. na jinou adresu, kterou adresát písemně sdělil druhé straně jako adresu pro doručování, a to třetím dnem po odeslání.

17. Jakékoliv změny či dodatky smluvních ujednání jsou možné jen na základě písemné dohody obou smluvních stran.